9th International Conference
Information Technology in Biomedicine

GDPR (RODO)


INFORMATION ON PROCESSING OF PERSONAL DATA:

 1. The administrator of personal data is the Silesian University of Technology, Gliwice 44-100, ul. Akademicka 2A.
 2. The administrator has appointed a Data Protection Officer, which can be contacted at iod@polsl.pl.
 3. Your personal data is processed in order to register participation in the Information Technology in Biomedicine conference, communicate with participants to organize a conference, document its course, and in case of consent to receive information about conferences and events with a scientific profile or popularize the learning organized by Silesian University of Technology - also in order to send such information in the future. The legal basis for the processing of personal data is Art. 6 par. 1a of the General Data Protection Regulation GDPR (your consent to the processing of personal data expressed by filling out the registration form for this conference and separately for other conferences or events organized by the administrator).
  You may withdraw your consent at any time - which does not affect the legality of the processing carried out prior to its withdrawal.
 4. Personal data provided by you, processed in connection with participation in the conference, will be processed during the period of storage of the financial and accounting documentation of the conference by the university. In the event of consent to receive information about conferences and events with a scientific profile or popularizing science, personal data will be processed until the consent is withdrawn.
 5. Providing data is voluntary, but necessary to achieve the goals for which they were collected.
 6. Personal data provided by you will not be disclosed to other entities, except for entities authorized by law.
 7. You have the right to access the data contents, rectify them, limit processing and delete data.
 8. You have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection if you think that the processing of personal data concerning you infringes the GDPR.

In addition, we would like to inform you that in order to document the conference, photographs will be taken in its course, which will be published on websites belonging to the Silesian University of Technology.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Śląska z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Akademicka 2A.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem iod@polsl.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w konferencji Information Technology in Biomedicine, komunikowania się z uczestnikami w celu organizacji konferencji, udokumentowania jej przebiegu, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę organizowanych przez Politechnikę Śląską – także w celu wysłania takich informacji w przyszłości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w przypadku tej konferencji oraz odrębnie w przypadku innych konferencji bądź wydarzeń organizowanych przez administratora).
  Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konferencji będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konferencji przez uczelnię. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych.
 8. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania konferencji, będą wykonywane w jej trakcie fotografie, które zostaną opublikowane na stronach internetowych należących do Politechniki Sląskiej.